Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА  “МЕРКОМ” ЕООД

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между  “МЕРКОМ” ЕООД (наричан по-долу Сайт) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн  “МЕРКОМ” ЕООД и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от  “МЕРКОМ” ЕООД. (наричани за краткост Услуги).Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация (ако е необходима такава) на сайта  “МЕРКОМ” ЕООД. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на  “МЕРКОМ” ЕООД (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия “МЕРКОМ” ЕООД дружество, регистрирано  в Република България, със седалище и адрес на управление: Търговски адрес на фирмата :

  1. Условия за използване на Сайта на “МЕРКОМ” ЕООД

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че  “МЕРКОМ” ЕООД не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното  доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоки/продукти  , публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които  “МЕРКОМ” ЕООД се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата.  “МЕРКОМ” ЕООД само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

  1. Задължения на потребителя при регистриране (ако е необходимо такова)

За целите на използване на Сайта на  “МЕРКОМ” ЕООД, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация,  “МЕРКОМ” ЕООД има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и  “МЕРКОМ” ЕООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

  1. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на “МЕРКОМ” ЕООД

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на  “МЕРКОМ” ЕООД при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което  “МЕРКОМ” ЕООД изпълни неточно заявената от потребителя поръчка,  “МЕРКОМ” ЕООД не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.С настоящите Общи условия  “МЕРКОМ” ЕООД уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни с Удостоверение номер  “МЕРКОМ” ЕООД, издадено на  “МЕРКОМ” ЕООД. от Председателя на Комисията за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им,  Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от  “МЕРКОМ” ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на  “МЕРКОМ” ЕООД, както и да получават информация за продукти и услуги на  “МЕРКОМ” ЕООДна предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на  “МЕРКОМ” ЕООД чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от  “МЕРКОМ” ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в търговската верига на  “МЕРКОМ” ЕООД .  “МЕРКОМ” ЕООД уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.   “МЕРКОМ” ЕООД си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

  1. Авторски права и ограничения свързани с тях.

“МЕРКОМ” ЕООД предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел ипри условие че не се нарушават авторските права на  “МЕРКОМ” ЕООД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт за да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.  “МЕРКОМ” ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между  “МЕРКОМ” ЕООД и лицето публикуващо информацията.При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права  “МЕРКОМ” ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.Всички предоставени от  “МЕРКОМ” ЕООД стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна  “МЕРКОМ” ЕООДи съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.Предоставените препратки на Сайта на  “МЕРКОМ” ЕООД към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от  “МЕРКОМ” ЕООД и по отношение на използването на препратката извън Сайта  “МЕРКОМ” ЕООД настоящите Общи условия не се прилагат.  “МЕРКОМ” ЕООД не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост  “МЕРКОМ” ЕООД и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия  “МЕРКОМ” ЕООД информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и  “МЕРКОМ” ЕООД  не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

  1. Представяни стоки/продукти и услуги на сайта на “МЕРКОМ” ЕООД.

Информацията за стоки/продукти в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи; В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.  “МЕРКОМ” ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация “МЕРКОМ” ЕООД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер, музика и филми на Английски език;

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите . “МЕРКОМ” ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоки/продукти   и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

  1. Закупуване на стока и/или услуга, представена в “МЕРКОМ” ЕООД

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на “МЕРКОМ” ЕООД ако това е възможно и предоставено като опция. Ако Сайта “МЕРКОМ” ЕООД не предоставя възможност за закупуване на продукти, то преминте кПри извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоки/продукти   и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.При извършвае на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със “МЕРКОМ” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта; “МЕРКОМ” ЕООД има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и  без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена,   “МЕРКОМ” ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

  1. Други

“МЕРКОМ” ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя “МЕРКОМ” ЕООД. .си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта “МЕРКОМ” ЕООД администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България.  “МЕРКОМ” ЕООД  декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта  “МЕРКОМ” ЕООД на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел  “МЕРКОМ” ЕООД, в рамките на работното време: от 9:00 до 19:00 часа, от понеделник до събота.Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите.  “МЕРКОМ” ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия. При използване на Сайта на “МЕРКОМ” ЕООД, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ  “МЕРКОМ” ЕООД С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА “МЕРКОМ” ЕООД, КАКТО И  С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Последна актуализация: 10.11.2020 г.